Czym jest badanie ADOS-2?

ADOS-2 jest to wystandaryzowane, stosowane na całym świecie narzędzie pozwalające zweryfikować występowanie cech wskazujących na spektrum autyzmu. Badanie to ma formę specjalnie przygotowanego protokołu obserwacji. Na jego podstawie możliwe jest zdiagnozowanie w sposób pewny zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Cel badania

Badanie ma na celu ocenę różnych sfer funkcjonowania dziecka, ważnych z punktu widzenia diagnozy autyzmu, takich jak:

 • komunikacja społeczna,
 • zabawa,
 • zachowania stereotypowe.

Obecnie ADOS-2 jest najbardziej wiarygodnym, wystandaryzowanym i uniwersalnym narzędziem, które umożliwia zbadanie stopnia nasilenia cech typowych dla spektrum autyzmu. 

Wiek badanego

Dzieci w wieku od 12. miesiąca życia, które potrafią chodzić.

Czas badania

40-60 minut

Przebieg badania

Badanie składa się z dwóch głównych części:

 • Skali wykonaniowo-obserwacyjnej
 • Raportu rodzica/opiekuna.

Pierwsza część (skala wykonaniowo-obserwacyjna) zawiera zadania służące do pomiaru poziomu rozwoju dziecka. Składa się z 6 podskal:

 • czynności poznawcze werbalne/pozawerbalne,
 • mowa bierna,
 • mowa czynna,
 • motoryka mała,
 • motoryka duża,
 • naśladowanie wzrokowo-ruchowe.

Możliwa jest również ocena pod kątem występowania nieadaptacyjnych zachowań. Ocena obejmuje 4 podskale:

 • kspresja emocjonalna,
 • wzajemność społeczna,
 • specyficzne zachowania ruchowe,
 • specyficzne zachowania językowe.

Druga część (raport rodzica/opiekuna) pozwala na ocenę funkcjonowania dziecka. Składa się on z dwóch części klinicznych i trzech podskal:

 • problemy w zachowaniu,
 • samoobsługa,
 • zachowania adaptacyjne.

 

Zapisz się

Zapis ze strony
Imię i nazwisko dziecka *
Data urodzenia dziecka *
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka *
Telefon kontaktowy *
Adres email *
Czy jest to Państwa pierwsza wizyta w NPPP IWRD?*
Tak
Nie
Jaki jest powód wizyty w poradni? Co Państwa zaniepokoiło? *
Czy dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR)?*
Tak
Nie
Czy dziecko posiada diagnozę?*
Tak
Nie
Jeśli tak to jaką? *
Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności?*
Tak
Nie
Z uwagi na?*
niepełnosprawność intelektualną
zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
choroby narządu wzroku;
niepełnosprawność ruchową;
choroby neurologiczne;
zaburzenia ze spektrum autyzmu;
Inne
Jeśli inne to jakie? *
Jak określiliby Państwo rozwój mowy dziecka?*
Dziecko komunikuje się pełnymi zdaniami, ma bogate słownictwo, poprawnie je wypowiada;
Dziecko komunikuje się prostymi zdaniami;
Dziecko komunikuje się prostymi zdaniami, popełnia błędy gramatyczne;
Dziecko komunikuje się pojedynczymi słowami, nie tworzy zdań;
Dziecko nie komunikuje się za pomocą słów, do komunikacji używa dźwięków/gestów;
Jaki jest język ojczysty dziecka?*
polski
angielski
ukraiński
rosyjski
inny
Jaki inny język? *
Jak określiliby Państwo umiejętności adaptacyjne dziecka? *
Dziecko nie wykazuje trudności w przystosowywaniu się do różnych (w tym nowych) sytuacji, skutecznie porozumiewa się oraz współpracuje z innymi;
Dziecko potrzebuje czasu w przystosowywaniu się do nowych sytuacji (miejsc, nowych osób). Zazwyczaj ma trudność z podjęciem współpracy;
Dziecko ma problemy z przystosowaniem się do różnych sytuacji. Wymaga obecności opiekuna;
Dodatkowe uwagi

Zapoznałem się ze Statutem Poradni i akceptuję jego treść *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IWRD *

Administratorem danych osobowych jest Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka z siedzibą przy ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: biuro@iwrd.pl, telefonicznie pod numerem 58 341 44 41 lub pisemnie pod adresem: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. U Administratora danych osobowych został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@iwrd.pl lub pisemnie na adres: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane będą przetwarzane w celu zgłoszenia dziecka na zajęcia i zawarcia i realizacji niniejszej umowy. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Podmiot przetwarza dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania. Administrator zapewnia prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu będą przetwarzane w celu zgłoszenia zawarcia i realizacji niniejszej umowy.

 

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka

ul. Malczewskiego 139
80-114 Gdańsk

tel. kom.: +48 666 097 620
tel.: +48 58 341 44 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2015 - 2022 Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Google Ads powered by Anibia.pl | Projekt strony: Studio WWW