Typowe objawy zespołu Aspergera - czy moje dziecko ma zespół Aspergera?

Niektóre z zachowań dziecka mogą budzić obawy rodzica czy rozwój dziecka przebiega prawidłowo. Część z tych zachowań może wskazywać na zespół Aspergera. Trzeba jednak wiedzieć, że dla postawienia pewnej diagnozy zawsze niezbędna jest wizyta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz przeprowadzenie pełnej, standaryzowanej diagnozy. To bardzo ważne, gdyż zdarza się, że dzieci z zespołem Aspergera otrzymują niewłaściwą diagnozę, ponieważ wiele zachowań charakterystycznych dla tego zespołu możemy zaobserwować u dzieci z innymi dysfunkcjami. Przykładowo, gdy u dziecka występują zaburzenia rozwoju mowy, kierowane jest ono do logopedy, a terapia koncentruje się na kompensowaniu deficytów językowych. Dopiero dokładniejsza obserwacja jego zachowań, przede wszystkim umiejętności społecznych, zabaw i zainteresowań sugeruje, że mamy do czynienia z bardziej kompleksowym zaburzeniem.

Poniżej opisujemy szeregnajbardziej typowych zachowań, które mogą wskazywać u dziecka na zespół Aspergera. Obejmują one zachowania w trzech kategoriach wiekowych:

1. Typowe objawy zespołu Aspergera u niemowlaków i małych dzieci.

2. Objawy zespołu Aspergera u dzieci w wieku przedszkolnym.

3. Zespół Aspergera u dzieci w wieku szkolnym.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią opisu niepokojących zachowań. W przypadku wątpliwości zalecamy kontakt ze specjalistą, który pomoże w ocenie trudnych zachowań i zaproponuje odpowiednią diagnozę lub pomoże znaleźć rozwiązanie dla zaistniałych trudności rozwojowych.

 

Zespół Aspergera u niemowlaków i małych dzieci

Zespół Aspergera u niemowlaków i małych dzieci

 • słaby kontakt wzrokowy,
 • niechęć do kontaktu fizycznego z rodzicami, przytulania się,
 • brak dzielenia się uwagą:
  - dziecko nie kieruje wzroku w kierunku wskazanym przez dorosłego,
  - dziecko nie wskazuje palcem na interesujące je przedmioty,
 • słaba reakcja na bodźce zmysłowe (dotyk, dźwięk, zapach),
 • opóźniony rozwój mowy:
  - brak zainteresowania osobą mówiącą,
  - brak gaworzenia lub jego osłabienie,
  - brak gaworzenia naśladowczego,
  - pierwsze wypowiadane przez dziecko słowa z zakresu przedmiotów (np. "auto", "motor") a nie osób (np. "mama", "tata"),
 • zaburzony rozwój mowy:
  - powtarzanie słów lub wypowiedzi innych osób (tzw. echolalia),
  - ograniczona umiejętność mowy spontanicznej,
  - trudności z prowadzeniem rozmowy lub komunikacji
 • preferowanie określonych zabawek,
 • fiksacja na wybranych przedmiotach,
 • trudności w zabawie:
  - nieumiejętność odtwarzania ról osób lub ich naśladowania,
  - przesadne zainteresowanie przedmiotami w trakcie zabawy,
 • stereotypowe ruchy (np. kołysanie się),
 • impulsywność,
 • pasywność lub wycofanie.

Zespół Aspergera u dzieci w wieku przedszkolnym

Zespół Aspergera u dzieci w wieku przedszkolnym

 • trudności w kontaktach społecznych:
  - dziecko w ogóle nie jest zainteresowane budowaniem relacji z rówieśnikami,
  - dziecko nieprawidłowo nawiązuje relacje z rówieśnikami w sposób (np. poprzez bicie drugiego dziecka, gryząc, wąchając),
 • dziecko unika zabaw,
 • zabawy dziecka mają charakter odtwórczy (porządkowanie przedmiotów, segregowanie),
 • możliwość pojawienia się zachowań agresywnych (np. gdy dziecko musi odczekać w zabawia na swoją kolej)
 • deficyty mowy,
 • specyficzne uzdolnienia i zainteresowania,
 • hiperleksja (niezwykle szybko nabyta umiejętność czytania),
 • niepokojące zachowania występują w nowych sytuacjach lub jedynie w grupie rówieśniczej (w domu zachowania takie nie są widoczne).

Zespół Aspergera u dzieci w wieku szkolnym

Zespół Aspergera u dzieci w wieku szkolnym

 • upośledzona zdolność do nawiązywania, rozumienia i podtrzymywania relacji społecznych,
 • dziecko unika zabaw,
 • możliwość pojawienia się zachowań agresywnych (np. gdy dziecko musi odczekać w zabawia na swoją kolej)
 • brak zrozumienia przenośni,
 • nieadekwatne do sytuacji zachowania społeczne,
 • całkowite poświęcenie się zainteresowaniom kosztem relacji społecznych,
 • przywiązanie do stałości otoczenia (przywiązanie do konkretnego miejsca, ułożenia przedmiotów, itp.),
 • problemy z radzeniem sobie z nagłymi zmianami w otoczeniu,
 • zaburzenia tzw. motoryki dużej (np. trudności w nauce jazdy na rowerze, łapaniem lub kopaniem piłki, itp.),
 • niepokojące zachowania występują w nowych sytuacjach lub jedynie w grupie rówieśniczej (w domu zachowania takie nie są widoczne).


info We wprowadzonej w 2022 roku jedenastej rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób Światowej Organizacji Zdrowia (ICD-11) nie występuje już zespół Aspergera. Obecnie diagnozuje się „zaburzenia ze spektrum autyzmu” (ang. autism spectrum disorders, ASD).

Klasyfikacja WHO wyróżnia kilka podkategorii zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Zgodnie z ICD-11 jednostka kliniczna nazywana dotąd zespołem Aspergera będzie określana jako „zaburzenie ze spektrum autyzmu bez zaburzeń rozwoju intelektualnego i z łagodnymi zaburzeniami języka funkcjonalnego lub bez nich”.

 

info Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia w postaci e-konsultacji, diagnozy czy napisania indywidualnego programu dla Twojego dziecka, możesz skontaktować się z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną IWRD klikając tutaj lub zapisać się na wizytę klikając poniżej przycisk "Zapisz się".

Zapisz się

Zapis ze strony
Imię i nazwisko dziecka*
Miejsce urodzenia*
Data urodzenia dziecka*
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka*
Adres kontaktowy*
Telefon kontaktowy*
Adres email*
Jaki jest powód wizyty w poradni? Co Państwa zaniepokoiło?*
Czy przeprowadzono testy badania psychologiczno-pedagogicznego?*
Tak
Nie
Jakie to były testy?*
ADOS-2
STANFORD-BINET
PEP–R
WECHSLER
IDS
Inne
Jakie inne testy?*
Czy dziecko otrzymało diagnozę w innej placówce?*
Tak
Nie
Jeśli tak to jaką?*
Czy dziecko posiada opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR)?*
Tak
Nie
Jeśli tak to do jakich specjalistów było skierowane?*
Logopeda
Psycholog
Pedagog
Inne
Inni specjaliści*
Obecne miejsce nauki / terapii (przedszkole, szkoła, żłobek)*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IWRD*

Administratorem danych osobowych jest Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka z siedzibą przy ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: biuro@iwrd.pl, telefonicznie pod numerem 58 341 44 41 lub pisemnie pod adresem: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. U Administratora danych osobowych został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@iwrd.pl lub pisemnie na adres: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane będą przetwarzane w celu zgłoszenia dziecka na zajęcia i zawarcia i realizacji niniejszej umowy. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Podmiot przetwarza dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania. Administrator zapewnia prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu będą przetwarzane w celu zgłoszenia zawarcia i realizacji niniejszej umowy.

Wyślij

 

* Typowe objawy Zespołu Aspergera w oparciu o książkę "Zespół Aspergera. Księga pytań i odpowiedzi", Anna Budzińska, Marta Wójcik (Harmonia, 2010).

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka

ul. Malczewskiego 139
80-114 Gdańsk

tel. kom.: +48 666 097 620
tel.: +48 58 341 44 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2015 - 2022 Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Google Ads powered by Anibia.pl | Projekt strony: Studio WWW