Typowe objawy zespołu Aspergera - czy moje dziecko ma zespół Aspergera?

Niektóre z zachowań dziecka mogą budzić obawy rodzica czy rozwój dziecka przebiega prawidłowo. Część z tych zachowań może wskazywać na zespół Aspergera. Trzeba jednak wiedzieć, że dla postawienia pewnej diagnozy zawsze niezbędna jest wizyta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz przeprowadzenie pełnej, standaryzowanej diagnozy. To bardzo ważne, gdyż zdarza się, że dzieci z zespołem Aspergera otrzymują niewłaściwą diagnozę, ponieważ wiele zachowań charakterystycznych dla tego zespołu możemy zaobserwować u dzieci z innymi dysfunkcjami. Dopiero dokładniejsza obserwacja jego zachowań, przede wszystkim umiejętności społecznych, zabaw i zainteresowań sugeruje, że mamy do czynienia z bardziej kompleksowym zaburzeniem.

Poniżej opisujemy szereg najbardziej typowych zachowań, które mogą wskazywać u dziecka na zespół Aspergera. Obejmują one zachowania w trzech kategoriach wiekowych:

1. Typowe objawy zespołu Aspergera u niemowlaków i małych dzieci.

2. Objawy zespołu Aspergera u dzieci w wieku przedszkolnym.

3. Zespół Aspergera u dzieci w wieku szkolnym.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią opisu niepokojących zachowań. W przypadku wątpliwości zalecamy kontakt ze specjalistą, który pomoże w ocenie trudnych zachowań i zaproponuje odpowiednią diagnozę lub pomoże znaleźć rozwiązanie dla zaistniałych trudności rozwojowych.

info Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia w postaci e-konsultacji, diagnozy czy napisania indywidualnego programu dla Twojego dziecka, możesz skontaktować się z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną IWRD klikając tutaj lub zapisać się na wizytę klikając poniżej przycisk "Zapisz się".

Zapisz się

Zapis ze strony
Imię i nazwisko dziecka *
Data urodzenia dziecka *
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka *
Telefon kontaktowy *
Adres email *
Czy jest to Państwa pierwsza wizyta w NPPP IWRD?*
Tak
Nie
Czy dziecko posiada diagnozę?*
Tak
Nie
Jeśli tak to jaką? *
Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności?*
Tak
Nie
Z uwagi na?*
niepełnosprawność intelektualną
zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
choroby narządu wzroku;
niepełnosprawność ruchową;
choroby neurologiczne;
zaburzenia ze spektrum autyzmu;
Inne
Jeśli inne to jakie? *
Jak określiliby Państwo rozwój mowy dziecka?*
Dziecko komunikuje się pełnymi zdaniami, ma bogate słownictwo, poprawnie je wypowiada;
Dziecko komunikuje się prostymi zdaniami;
Dziecko komunikuje się prostymi zdaniami, popełnia błędy gramatyczne;
Dziecko komunikuje się pojedynczymi słowami, nie tworzy zdań;
Dziecko nie komunikuje się za pomocą słów, do komunikacji używa dźwięków/gestów;
Jaki jest język ojczysty dziecka?*
polski
angielski
ukraiński
rosyjski
inny
Jaki inny język? *
Jak określiliby Państwo umiejętności adaptacyjne dziecka? *
Dziecko nie wykazuje trudności w przystosowywaniu się do różnych (w tym nowych) sytuacji, skutecznie porozumiewa się oraz współpracuje z innymi;
Dziecko potrzebuje czasu w przystosowywaniu się do nowych sytuacji (miejsc, nowych osób). Zazwyczaj ma trudność z podjęciem współpracy;
Dziecko ma problemy z przystosowaniem się do różnych sytuacji. Wymaga obecności opiekuna;
Dodatkowe uwagi

Zapoznałem się ze Statutem Poradni i akceptuję jego treść *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IWRD *

Administratorem danych osobowych jest Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka z siedzibą przy ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: biuro@iwrd.pl, telefonicznie pod numerem 58 341 44 41 lub pisemnie pod adresem: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. U Administratora danych osobowych został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@iwrd.pl lub pisemnie na adres: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane będą przetwarzane w celu zgłoszenia dziecka na zajęcia i zawarcia i realizacji niniejszej umowy. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Podmiot przetwarza dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania. Administrator zapewnia prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu będą przetwarzane w celu zgłoszenia zawarcia i realizacji niniejszej umowy.

Zespół Aspergera u niemowlaków i małych dzieci

Zespół Aspergera u niemowlaków i małych dzieci

 • słaby kontakt wzrokowy,
 • niechęć do kontaktu fizycznego z rodzicami, przytulania się,
 • brak dzielenia się uwagą:
  - dziecko nie kieruje wzroku w kierunku wskazanym przez dorosłego,
  - dziecko nie wskazuje palcem na interesujące je przedmioty,
 • słaba reakcja na bodźce zmysłowe (dotyk, dźwięk, zapach),
 • specyficzny rozwój mowy:
  - brak zainteresowania osobą mówiącą,
  - brak gaworzenia lub jego osłabienie,
  - brak gaworzenia naśladowczego,
  - pierwsze wypowiadane przez dziecko słowa z zakresu przedmiotów oraz zainteresowań (np. "auto", "motor") a nie osób (np. "mama", "tata"),
  - powtarzanie słów lub wypowiedzi innych osób (tzw. echolalia),
  - ograniczona umiejętność mowy spontanicznej (np. mowa rozwija się w obrębie zainteresowań),
  - trudności z prowadzeniem rozmowy lub komunikacji,
 • preferowanie określonych zabawek,
 • fiksacja na wybranych przedmiotach,
 • trudności w zabawie:
  - nieumiejętność odtwarzania ról osób lub ich naśladowania,
  - przesadne zainteresowanie przedmiotami w trakcie zabawy,
 • stereotypowe ruchy (np. kołysanie się),
 • impulsywność,
 • pasywność lub wycofanie.

Zespół Aspergera u dzieci w wieku przedszkolnym

Zespół Aspergera u dzieci w wieku przedszkolnym

 • trudności w kontaktach społecznych:
  - dziecko w ogóle nie jest zainteresowane budowaniem relacji z rówieśnikami,
  - dziecko nieprawidłowo nawiązuje relacje z rówieśnikami w sposób (np. poprzez bicie drugiego dziecka, gryząc, wąchając),
 • dziecko unika zabaw,
 • zabawy dziecka mają charakter odtwórczy (porządkowanie przedmiotów, segregowanie),
 • możliwość pojawienia się zachowań agresywnych (np. gdy dziecko musi odczekać w zabawia na swoją kolej)
 • deficyty mowy,
 • specyficzne uzdolnienia i zainteresowania,
 • hiperleksja (niezwykle szybko nabyta umiejętność czytania),
 • niepokojące zachowania występują w nowych sytuacjach lub jedynie w grupie rówieśniczej (w domu zachowania takie nie są widoczne).

Zespół Aspergera u dzieci w wieku szkolnym

Zespół Aspergera u dzieci w wieku szkolnym

 • upośledzona zdolność do nawiązywania, rozumienia i podtrzymywania relacji społecznych,
 • dziecko unika zabaw,
 • możliwość pojawienia się zachowań agresywnych (np. gdy dziecko musi odczekać w zabawia na swoją kolej)
 • brak zrozumienia przenośni,
 • nieadekwatne do sytuacji zachowania społeczne,
 • całkowite poświęcenie się zainteresowaniom kosztem relacji społecznych,
 • przywiązanie do stałości otoczenia (przywiązanie do konkretnego miejsca, ułożenia przedmiotów, itp.),
 • problemy z radzeniem sobie z nagłymi zmianami w otoczeniu,
 • zaburzenia tzw. motoryki dużej (np. trudności w nauce jazdy na rowerze, łapaniem lub kopaniem piłki, itp.),
 • niepokojące zachowania występują w nowych sytuacjach lub jedynie w grupie rówieśniczej (w domu zachowania takie nie są widoczne).

wiedza  Poznaj ofertę szkoleń Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli fundacji IWRD

info We wprowadzonej w 2022 roku jedenastej rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób Światowej Organizacji Zdrowia (ICD-11) zespół Aspergera nie jest klasyfikowany jako odrębna jednostka. Obecnie włączony jest on do diagnozy „zaburzeń ze spektrum autyzmu” (ang. autism spectrum disorders, ASD).

Klasyfikacja WHO wyróżnia kilka podkategorii zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Zgodnie z ICD-11 jednostka kliniczna nazywana dotąd zespołem Aspergera będzie określana jako „zaburzenie ze spektrum autyzmu bez zaburzeń rozwoju intelektualnego i z łagodnymi zaburzeniami języka funkcjonalnego lub bez nich”.

info Zrób również test online za darmo pod tym linkiem. Jest to test, który pozwala na określenie zachowań występujących w zespole Aspergera u dzieci w wieku wczesnoszkolnym (5-12 lat)..

info Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia w postaci e-konsultacji, diagnozy czy napisania indywidualnego programu dla Twojego dziecka, możesz skontaktować się z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną IWRD klikając tutaj lub zapisać się na wizytę klikając poniżej przycisk "Zapisz się".

Zapisz się

Zapis ze strony
Imię i nazwisko dziecka *
Data urodzenia dziecka *
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka *
Telefon kontaktowy *
Adres email *
Czy jest to Państwa pierwsza wizyta w NPPP IWRD?*
Tak
Nie
Czy dziecko posiada diagnozę?*
Tak
Nie
Jeśli tak to jaką? *
Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności?*
Tak
Nie
Z uwagi na?*
niepełnosprawność intelektualną
zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
choroby narządu wzroku;
niepełnosprawność ruchową;
choroby neurologiczne;
zaburzenia ze spektrum autyzmu;
Inne
Jeśli inne to jakie? *
Jak określiliby Państwo rozwój mowy dziecka?*
Dziecko komunikuje się pełnymi zdaniami, ma bogate słownictwo, poprawnie je wypowiada;
Dziecko komunikuje się prostymi zdaniami;
Dziecko komunikuje się prostymi zdaniami, popełnia błędy gramatyczne;
Dziecko komunikuje się pojedynczymi słowami, nie tworzy zdań;
Dziecko nie komunikuje się za pomocą słów, do komunikacji używa dźwięków/gestów;
Jaki jest język ojczysty dziecka?*
polski
angielski
ukraiński
rosyjski
inny
Jaki inny język? *
Jak określiliby Państwo umiejętności adaptacyjne dziecka? *
Dziecko nie wykazuje trudności w przystosowywaniu się do różnych (w tym nowych) sytuacji, skutecznie porozumiewa się oraz współpracuje z innymi;
Dziecko potrzebuje czasu w przystosowywaniu się do nowych sytuacji (miejsc, nowych osób). Zazwyczaj ma trudność z podjęciem współpracy;
Dziecko ma problemy z przystosowaniem się do różnych sytuacji. Wymaga obecności opiekuna;
Dodatkowe uwagi

Zapoznałem się ze Statutem Poradni i akceptuję jego treść *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IWRD *

Administratorem danych osobowych jest Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka z siedzibą przy ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: biuro@iwrd.pl, telefonicznie pod numerem 58 341 44 41 lub pisemnie pod adresem: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. U Administratora danych osobowych został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@iwrd.pl lub pisemnie na adres: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane będą przetwarzane w celu zgłoszenia dziecka na zajęcia i zawarcia i realizacji niniejszej umowy. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Podmiot przetwarza dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania. Administrator zapewnia prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu będą przetwarzane w celu zgłoszenia zawarcia i realizacji niniejszej umowy.

 

* Typowe objawy Zespołu Aspergera w oparciu o książkę "Zespół Aspergera. Księga pytań i odpowiedzi", Anna Budzińska, Marta Wójcik (Harmonia, 2010).

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka

ul. Malczewskiego 139
80-114 Gdańsk

tel. kom.: +48 666 097 620
tel.: +48 58 341 44 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2015 - 2022 Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Google Ads powered by Anibia.pl | Projekt strony: Studio WWW